مجله کودک 47 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 47 صفحه 11

تندرستی شعردوست محمود کیانوش تب داشتم دیروز و دیشب در رختخواب افتاده بودم وقتی که خیای تند شد تب در پیچ و تاب افتاده بودم میخواستم برخیزم از جا میرفت چشمانم سیاهی در جای خود ماندم خدایا با حال بد، خواهی نخواهی! از آفتاب پاک و روشن خیلی بدم میآمد آن وقت انگار دعوا داشت با من در چشمم آتش میزد آن وقت

مجلات دوست کودکانمجله کودک 47صفحه 11