مجله کودک 51 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 51 صفحه 23

گلریزان به یاد علی(ع) در زورخانههای کشورمان به یاد جوانمردیهای علی(ع)، همیشه بر سر پهلوانان جوانمرد و خوشنام گل ریخته میشد. این آئین امروزه بپابرجاست. اما با گذشت زمان، این رسم تغییر کرد و جای خود را به «شاباش» داد. به این رسم، «گلریزان» میگویند. در گلریزان، علاوه بر ابراز محلت و علاقه به پهلوانان زورخانه، هرگاه مردم میخواستند پهلوانی تنگدست را یاری دهند یا برای نیازمندان پول جمع کنند، در زورخانه محل، با نام و یاد علی(ع)، جشن ورزشی ترتیب میدادند تا نیکوکارران، پیشکسوتهای ورزش و بزرگان محل، پس از تماشای ورزش و شنیدن دعا و نیایش، هر کس به اندازه توان خود پولی هدیه کند. کشتی با «چوخه» مردان محلی خراسان روپوش و لباس مخصوصی دارند به نام «چوخه» که آن را از پارچه قرمز رنگ درست میکنند. این لباس یک شال هم دارد که دور کمر میبندند. مردان زورمند خراسان، نوعی کشتی جالب و پرهیزجان انجام میدهند که چون با این لباس اجرا میشود، کششتی با چوخه نام دارد. در این کشتی، ابتدا دو حریف، چوخههای خود را از قسمت سرشانهها میگیرند و بعد به فرمان داور، همه زور و تلاش خود ررابه کار میبرند تا بتوانند با ضربههای پا و کشیدن حریف به این سو و آن سوی میدان، تعادل او را برهم بزنند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 51صفحه 23