مجله کودک 51 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 51 صفحه 27

روی لبة بیرونی گلدان، خطوط عمودی با یک رنگ متفاوت رسم کنید. بقیة سطح خارجی گلدان را با رسم دایرههای رنگی بزرگتر تزیین کنید. حالا بگذارید همة قسمتهای گلدان کاملاً خشک شود. میتوانید طراحیتان را با رسم نقطههای بیشتر روی سطح خارجی گلدان (با رنگ متفاوت) کامل کنید. اگر دوست داشتید میتوانید روی گلدان را روغن جلا (لاک الکل) بزنید و بگذارید که کاملاً خشک شود. چند تذکر: 1ـ به خاطر داشته باشید که حتماً از لاک الکل در فضای باز استفاده کنید. 2ـ هرگز بوی لاکل الکل را استشمام نکنید. 3ـ بعد از استفاده از قلمموها، آنها را کاملا تمیز کنید. و اما حالا گلدان تزیینی شما آماده است.میتوانید مدادو وسایل مدرسهتانرا داخل آن قرار دهید و روی کتابخانة منزلتان بگذارید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 51صفحه 27