مجله کودک 66 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 66 صفحه 32

جدول پنجاه خانه! پاسخ جدول شماره گذشته جدول عددها فقط یک 6 رقمی؟! افقی آهنگ و صوت. سلام و ثنا - بمب کاشتنی. دوست و رفیق- به سر می­زنند، البته به معنای کتف هم هست. بهشت زیر پای اوست. از نتهای موسیقی کمیاب و نامی پسرانه هم هست. کسی که ضمانت و غرامت چیزی رابرعهده بگیرد - آشپز که دو تا شد، غذا چنین می­شود. درجه حرارت - قطار زیر زمینی- ساز و برگ است. عمودی ماه زمستانی. علامت مفعول بی­واسطه. آماس و برآمدگی در بدن. اولین عدد سه رقمی- ایمنی و آسایش و آرامش. سخت و محکم و قوی- هر 3 کیلوگرم را گویند. همان سرشماری است. واحد پول ژاپن عدد منفی مخالف و علیه چیزی. مادر عرب ستون دین است. مرکز استان گیلان جهت و طرف خودمانی. چهره و صورت.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 66صفحه 32