مجله کودک 98 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 98 صفحه 13

گرفت و تیری پرتاب کرد. تیر سوم، درست به جای تیر دوم نشست! همه حاضران در تالار با تعجب و تحسین به این صحنه خیره شده بودند. در این حال، هشام رو به امام(ع) کرد و گفت: «ای ابا جعفر! تو ماهرترین تیرانداز در میان تمام مردم هستی. راستی که خیلی خوب تیر میاندازی!» بعد از این حرف، امام(ع) را روی تخت خود نشاند و با احترام گفت: «هرچه دوست داری، از من بخواه!» امام باقر(ع) فرمود: «من از تو چیزی نمیخواهم. فقط این سفر، خانواده و فرزندان مرا به ترس و وحشت انداخته است. اجازه بده به مدینه برگردیم.» هشام، که در نقشه شیطانی خود شکست خورده بود، از این درخواست امام بیشتر خجالت کشید و همان وقت اجازه داد که امام و فرزندش به مدینه برگردند. اول ماه رجب، مصادف با تولد امام محمد باقر (ع) است. دوست، این روز عزیز را به شما تبریک میگوید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 98صفحه 13