مجله کودک 109 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 109 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان دوست هفته نامۀ کودکان ایران صاحب امتیاز: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ره مدیر مسؤول: مهدی ارگانی سردبیران: افشین علاء- سیامک سرمدی مدیر هنری: احمد قائمی مهدوی تصویرگر: محمد حسین صلواتیان مدیر داخلی و طراح بازی جلد: نادیا علاء مدیر اجرایی: رضا کریمی دونا عکس: امیر محمد لاجورد حروفچین: نیرالسادات والاتبار توزیع: فرخ فیاض امور مشترکین: محمدرضا اصغری لیتوگرافی و چاپ: موسسه چاپ و نشر عروج نشانی: خیابان انقلاب چهارراه حافظ- پلاک 962 تلفن: 6706833 نمابر:671211 د مثل دوست: 3 حکایت دوست:4 گزارش دوست:6 قصّۀ دوست:8 شعر دوست: 10 تصویر دوست:12 دانش دوست: 14 فکر دوست:16 مصور:17 سرگرمی دوست:21 یاد دوست:22 لبخند دوست:24 ورزش دوست:26 اخبار دوست:28 داستان دوست: 30 جدول دوست:32 شرح بازی روی جلد بازی آدم های فضایی زمان در این تصویر متوقف شده است. همان طور که می بینید. روی جلد این شماره، بازاری در ایران قدیم را نشان می دهد. مردم در بازار مشغول خرید هستند و هر کسی چیزی می خرد. بی خبر از این که در پشت بازار، سفینه فضایی متوقف شده است. سرنشینان سفینه پیاده شده اند و میان مردم رفته اند. آنها توانسته اند با کمک گرفتن از روش شبیه سازی، خودشان را به شکل مردم عادی در آورند. اما در این تغییر و تحول، بخشی از بدن آنها بدون تغییر باقی مانده است. همین بخش تغییر نیافته، به شما کمک می کند که آنها را از مردم عادی تشخیص دهید. قلم به دست بگیرید و آدم فضایی ها را (با کمک همان یک مشخصه عجیب و بدون تغییر) در تصویر پیدا کنید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 109صفحه 2