مجله کودک 109 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 109 صفحه 4

این زره برای کیست ؟ مجید ملامحمدی صبح بود . سکۀ طلایی خورشید ، آرام آرام در آسمان قِل می­خورد . هوا بوی پروانه و گنجشک می­داد . مرد مسیحی تنها بود . او زره زیبایی را در دست داشت . گاه زیرچشمی به امام علی (ع) نگاه می­کرد و گاه آهسته می­خندید ، در چهرۀ امام علی (ع) آرامش معنی­داری بود. قاضی از راه رسید . مردها از جا برخاستند . قاضی به همۀ آنها سلام کرد . همه نشستند . امام علی (ع) هم در کنار مرد مسیحی ، روی زمین نشست . حالا همه ساکت بودند . فقط صدای جیک جیک چند گنجشک از پشت پنجرۀ اتاق قاضی ، به گوش می­خورد. باد کوچکی پنجره را می­لرزاند. قاضی گفت : «بسم الله الرحمن الرحیم» و سپس دفترش را باز کرد . اول به امام علی (ع) و بعد به مرد مسیحی چشم دوخت . امام علی (ع) خلیفۀ مسلمین بود و مرد مسیحی هم یک نفر از اهالی شهر کوفه . قاضی به امام علی (ع) گفت : «یا علی ! از این مرد چه شکایتی داری .... بگو ؟! » امام علی (ع) گفت :« این زره برای من است که نه آن را به این مرد فروخته­ام و نه به او بخشیده­ام . اما اکنون زره من در دست اوست !»

مجلات دوست کودکانمجله کودک 109صفحه 4