مجله کودک 123 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 123 صفحه 10

شعر دوست پرچم سرخ بیوک ملکی شد روان در خیابان و کوچه دسته ی سینه زنها دوباره شد درخشان ز هر چلچراغی شهر ما چون شب پر ستاره همره دسته، مردم روانند دوش بر دوش هم سینه کوبان درفضای شلوغ خیابان

مجلات دوست کودکانمجله کودک 123صفحه 10