مجله کودک 140 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 140 صفحه 19

پروردگارا ! من به تو و به همه پیامبران و کتاب­هایی که از سوی تو آمده، ایمان دارم. گفتار جدم ابراهیم خلیل (ع) را تصدیق می­کنم و تو را قسم می­دهم به حق آن کسی که این خانه را بنا کرد، و به حق این نوزادی که در شکم من است، که تولد او را برای من آسان کنی. در خالی که فاطمه رو به کعبه ایستاه بود و با خدا راز و نیاز می­کرد، کمی دورتر از او، چند نفر از بزرگان و مردان سرشناس قریش ، روی سکویی نشسته بودند و در حال گفتگو، این صحنه را هم دیدند. عباس، برادر شوهر فاطمه (عموی پیغمبر) و یزید بن قعنب در آن جمع بودند. ناگهان در مقابل تعجب و حیرت آنها، دیوار کعبه شکافته شد و فاطمه به آرامی قدم به داخل خانه گذاشت. همین که فاطمه وارد شد. دوباره دو طرف دیوار به هم چسبید و درست به شکل اولش برگشت، طوری که هیچ اثری از شکاف روی آن دیده نمی­شد! مردان قریش ، که از شدت تعجب همه از جا بلند شده و سرپا ایستاده بودند، یکباره به سوی کعبه حرکت کردند و خودشان را به در خانه رساندند. آنها می­خواستند قفل در خانه کعبه را باز کنند و ببینند چه اتفاقی برای همسر ابوطالب افتاده است. اما سعی و کوشش انها بی فایده بود و هرچه کردند، قفل در باز نشد که نشد! همه فهمیدند که سری در این کار هست و کلید اصلی این ماجرا در دست خداوند است. پس کعبه را با بانوی آبستنی که در دل خودش جاداده بود، تنها رها کردند و به داخل شهر برگشتند ادامه دارد. ساخت بدنه خودرو از مواد سبک وزنی ماند آلومینیوم ، کار مهمی بود که بام و در سال 1940انجام داد. با این پدیده جدید، ب ام و توانست در مسابقات مایل میلیا که در ایتالیا انجام می­گرفت، برنده شود. از این خودرو سبک وزن 30هزار دستگاه در سال 1945ساخته شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 140صفحه 19