مجله کودک 160 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 160 صفحه 16

آشنایی با نهج البلاغه با مردم ، چون جانور درنده مباش از میان نامه امام علی ( ع ) به مالک اشتر محمد عی دهقانی امیر المومنین علی ( ع ) در نامه ای که به دست مالک اشتر داد ، بعد از آن که او را به تقوی و پرهیزکاری ، ترس از خدا و مبارزه با خواهش های شیطانی و هواهای نفسانی سفرش کرد ، این طور نوشت : « ... ای مالک ! من تو را به شهرهایی فرستادم ، که پیش از تو فرمانروایان دیگری - خواه دادگر و خواه ستمگر - بر آنها حکومت می کرده اند . مردم به کارهای تو همان گونه نگاه می کنند که تو به کارهای حکمرانان پیش از خودت نگاه می کنی ، و درباره تو همان چیزی را می گویند که تو درباره آنها می گویی . از روی سخنانی که خداوند بر زبان بندگانش جاری می سازد ، می توان نیکوکاران و بدکاران را شناخت . پس باید بهترین اندوخته های تو کردار شایسته باشد و بر هواها و خواهش های نفس خود چیره باشی . بر نفس خود از آنچه برایت حلال و روا نیست ، سختگیر باش ، و بدان که این سختگیری ، عین عدل و انصاف است . مهربانی و خوش رفتاری و نیکویی با مردم را در دل خود جای بده و مبادا نسبت به آنها جانور درنده باشی ، که خوردن آن ( بیچاره ها ) را غنیمت بدانی . و بدان که مردمی که تو بر آنها فرمانروایی می کنی ، بر دو دسته اند : یا برادر دینی تو هستند ، یا اگر پیرو دین خود ، آنها را عفو کن ، همان طوری که دوست داری خداوند تو را با بخشش و گذشت خود بیامرزد . چرا که تو از آنها برتری ، و کسی که تو را به حکمرانی فرستاده ، از تو برتر است . و خدا برتر از کسی که این حکومت را به تو سپرده است ... ادامه دارد در گربه مو کوتاه ، تنوع موی زیادی در بین گربه های انگلیسی و امریکایی وجود دارد . اما این یک تصویر تقریبا همگانی از موی این نوع گربه است . در نوعی گربه به نام « اسفنکس » مو در سرتاسر بدن وجود ندارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 160صفحه 16