مجله کودک 163 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 163 صفحه 16

آشنایی با نهج البلاغه فکر انتقام را از ذهنت جدا کن محمّد علی دهقانی از میان نامۀ امام علی (ع) به مالک اشتر - 5 در هفته های گذشته، بخش هایی از نامۀ بلند و مهمّ امام را به مالک اشتر نَخعی برای شما نوشتم. در قسمت دیگری از این نامۀ تاریخی، امام می نویسد: «کینۀ مردم و افراد زیر دست خود را به دل نگیر و فکر انتقام و کیفر را از ذهنت جدا کن. در تصدیق و باور کردنِ گفتار آدم های بدبین و سخن چین شتاب نکن. چرا که سخن چین، خیانتکار و فریب دهنده است، هر چند خود را به صورت شخص پند دهنده (خیر خواه) در آورده باشد. زمانی که (در کارهای مهمّ) به مشورت نیاز پیدا می کنی، هوشیار باش که با آدم بَخیل و تنگ نظر مشورت نکنی. چون شخص بخیل، تو را از نیکی و بخشش باز می دارد و از تنگدستی و درویشی می ترساند. و از مشورت با شخص بی دل و جرأت (ترسو) پرهیز کن؛ چون این شخص تو را در وقت تصمیم و اقدام، سست و ناتوان می گرداند. و با آدم حریص و طمع کار هم مشورت نکن؛ چون آدم حریص، به خاطر حرص و طمعی که دارد، تو را به ستم و بیدادگری می کشاند و از جادۀ عدل و انصاف دور می کند. به یاد داشته باش که بُخل و ترس و حِرص، سه حالت زشت و ناپسند هستند که از بدگمانی نسبت به خداوند به وجود می آیند...» ادامه دارد. خلبان جعفری می گوید: «پس از پرواز، به یک توپ درخشان نزدیک شدم که نور بنفش، سفید و نارنجی از خود خارج می کرد. هنگامی که قصد نزدیک شدن به آن را داشتم، رادار و وسایل هدایت کننده هواپیما از کار افتاد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 163صفحه 16