مجله کودک 204 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 204 صفحه 27

مدرسه فوتبال ارسال ضربه به کرنر ضربه کرنر، موقعیت خطرناکی برای تیم دفاعکننده است. در همان حال کرنر میتواند امتیاز مناسبی به تیم مهاجم بدهد. ضربات کرنر به صورت قوسدار ارسال میشوند. 1 سه منطقه مشخص در محوطه جلوی دروازه هنگامی ضربه کرنر وجود دارد: منطقه زرد رنگ نزدیک به تیر اول، منطقه مناسبی برای زدن ضربه سر از سوی مهاجم تیم است. منطقه قرمز که به محوطه 6 قدم معروف است مکانی است که هر گونه ضربه یا تماس بدن مهاجم با توپ ارسالی، ممکن است به گل تبدیل شود. در منطقه بنفش رنگ که به تیر دوم نزدیک است، احتمال حضور مدافعین تیم حریف بیشتر است، بنابراین ضربه موثر و منجر به گل هم دشوارتر زده میشود. 2 ··· زننده ضربه کرنر با دست ارسال توپ را به همتیمیهای خود اعلام میکند. 3 ··· توپ با قوس مناسب به یکی از سه منطقه گفته شده ارسال میشود. 4 ··· زدن ضربه سر مهاجم به سوی دروازه 5 ··· یا ارسال توپ با سر به سوی مهاجمین پشت سر آنها سرزده وارد اتاقی میشوند که فرشته در آن مشغول تولید شربت جادویی جدیدی است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 204صفحه 27