مجله کودک 205 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 205 صفحه 4

حکایت بندهای صالح در برابر همه جنایتها و ترورهایی که منافقین کوردل انجام میدادند. آمریکا، کشورهای اروپایی و سازمانهای بینالمللی، نه تنها سکوت میکردند بلکه به تروریستها پناه نیز میدادند. در زمانی که شاه مردم را در کوچه و خیابان می کشت نیز وضع به همین صورت بود و آنها از شاه حمایت میکردند. به همین دلیل امام از ابتدای نهضت، معتقد بود که سازمانهای بینالمللی (مانند سازمان ملل متحد، شورای امنیت، سازمان دفاع از حقوق بشر و ...) ابزاری در دست قدرتهای شرق و غرب هستند. به عقیده ایشان حتی ادعای کمونیستهای آن زمان و شوروی سابق (روسیه فعلی) که دم از آزادیخواهی و مبارزه با آمریکا میزدند نیز جز برای تسلط بر ملتهای ضعیف نبود. از همان زمان، امام معیار و دستورالعملهای جالبی برای مسئولین نظم ارائه کرده بودند. ایشان عقیده داشتند آن روزی که آمریکا و شرق و غرب از شما تعریف کردند و موجودیت شما و انقلاب را پذیرفتند، آن روز باید در سلامت راه و حقانیت کارهایتان تردید کنید. در هر حال، عملیات تروریستی گروهکهای ضد انقلاب، کوچکترین آسیبی به نهضت نرساند. قبل از آن نیز آمریکا میخواست با تجزیه و جدا کردن کردستان از ایران به انقلاب ضربه بزند، که در انجام آن نیز موفق نبود. تنها راهحل برای ضربه به انقلاب نوپای ایران، حمله نظامی گسترده به کشورمان بود. آمریکا خود مستقیماً در آن زمان نمیتوانست به ایران لشگرکشی کند. یک دلیل آن وجود شوروری در منطقه بود. در آن روزها، تعادل قدرت بین شرق و غرب اجازه نمیداد که آمریکا مستقیماً به ایران حمله نظامی کند. اما عراق انتخاب مناسبی برای حمله به ایران بود. عراق در آن زمان متحد شوروی سابق (روسیه فعلی) حساب میشد. درگیر شدن عراق با ایران باعث میشد که نیروهای طرفدار شوروی (کمونیستها) در حمایت از صدام حسین در کنار آمریکا قرار بگیرند. علت دیگر انتخاب عراق برای حمله به ایران این بود که عراق دومین کشور قدرتمند در منطقه از نظر نیرو و تجهیزات نظامی بود... (ادامه دارد) چارمینگ عصبانی میشود و میگوید سر از تن کسی که به کار آنها فضولی کرده درمیآورد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 205صفحه 4