مجله کودک 233 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 233 صفحه 39

خوب، همهی اینا برمیگردد به آن روزی که نگهبان پارک فکری به سرش زد... و به این ترتیب بود که نگهبان پارک شروع کرد به ضبط کردن قوانین پارک بر روی نوار... ادامه دارد کوسکو خود سعی میکند محلول را به دست آورد. اما پس از چند بار تلاش نمیتواند محلول در جایی گیر کرده است که تنها همکاری پاچا و کوسکو میتواند نتیجهبخش باشد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 233صفحه 39