مجله کودک 253 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 253 صفحه 25

جدولی با 6 خانه تیره افقی 1.حرف همراهی. 2.پایه و اساس. 3.سرّ و رمز. 4.زن نیست. 5.دهان -تخم میوه. 6.خیال و گمان کردن - سزاوار و شایسته. عمودی 1.همراه شلوار! 2.ضمیر سوم شخص مفرد (غایب). 3.وسیله­ی دستی قطع کردن درختان- قطرات آب پراکنده در هوا. 4.آوازه و شهرت. 5.رنگی اصلی که در ترکیب با رنگ آبی،رنگ سبز را می­سازد. 6.اشاره به دور- سر بی­گناه بالای آن نمی­رود. 7.دل آزار کهنه! 8.علامت جمع فارسی. پاسخ جدول شماره گذشته جدول مستطیل مرکوری گراند ماکز

مجلات دوست کودکانمجله کودک 253صفحه 25