مجله کودک 232 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 232 صفحه 21

پاچا از شنیدن این حرف تعجب می کند و از آن دو پیرمرد می پرسد که آنها چه ظاهری داشتند؟

مجلات دوست کودکانمجله کودک 232صفحه 21