مجله کودک 280 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 280 صفحه 33

تابستان بود . پنجره ی اتاق باز بود . نازنین کوچولو پشت پنجره نشسته بود . پرنده ای آمد و آرام روی بام همسایه نشست . نازنین کوجول پرنده را دید . مادرش را صدا زد و گفتک « چه شده ؟ چه کار داری . » نازنین کوچولو گفتک « مادر آن پرنده را می بینی ؟ » مادر گفت : « بله . آن پرنده یک کبوتر است ؟ یک کبوتر سفید . » نازنین کوچولو پرسید : « کبوترها از کجا می آیند ؟ » مادر گفتک « از آشیانه ای که در آن زندگی می کنند . آشیانه ی آن ها روی یکی از پشت بامهاست . » نازنین کوچولو باز پرسید : « کبوترها به کجا می روند ؟ » مارش دستی به سر او کشید و گفت : « آن ها به هر جا که بخواهند می روند . » نازنین کوچولو زیرلب گفتک « کاش من هم یک کبوتر بودم . » و مادرش باز هم خندید . قصه ی نازنین هنوز ادامه دارد . او در فصل بعدی قصه که پاییز است هم به پرنده ها فکر می کند . ماجرای قصه را می توانید در کتاب دنبال کنید . سبک معماری یونان و روم باستان در معبد « پارتنون » آتن کاملاً مشخص است . ستون های بلند و با فاصله های یکسان از مشخصات این نوع معماری است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 280صفحه 33