مجله کودک 281 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 281 صفحه 23

ما دارای وزن هستیم زیرا جاذبه ی زمین بر بدن ما نیرو وارد می کند . در فضا جاذبه زمین وجود ندارد بنابراین دچار بی وزنی می شویم . فضانوردان در روی زمین تمرین بی وزنی می کنند تا در فضا به مشکلی برخورد نکنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 281صفحه 23