مجله کودک 282 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 282 صفحه 10

عمو بلورساز گفت : « تو قالبت را بیاور جلو ، من قالبم را می آورم جلو ، بلور و آهنِ هر دو قالب را با هم قاطی می کنیم تا ببینیم چه می شود . » همین کار را کردند . بلور گفت :« جلز و ولز ! » آهن گفت :« اوف و اوف و اوف ! » آهن و بلور با هم قاطی شدند . رنگ آهن به رنگ بلور نشست و رنگ بلور تو رنگ آهن رفت . رنگ ها با هم یکی شدند . بعد نصف آهن و بلور را عمو آهنگر برداشت و نصف دیگرش را عمو بلور ساز . بعد هر کدام یک عروسک ساختند . آن وقت با تعجب به عروسک ها نگاه کردند و گفتند :« آخه عروسک آهن بلوری کی دیده ؟ » فردای آن روز ، دختر عمو آهنگر برای پدرش ناهار آورد و گفت :« وای بابا ، چه عروسکی ساختی ! » DNA ، مولکول حیاتی است که اطلاعات مختلف مربوط به جانداران در آن قرار دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 282صفحه 10