مجله کودک 286 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 286 صفحه 13

یاد دوست منزل حضرت امام شخصی در خدمت ایشان است : امام : چراغ داخل حیاط ، روشن است ، آن را خاموش کن . شخص ، چشم چند روز بعد ، باز تصادفا چراغ روشن مانده است . امام همان شخص را صدا می زند امام : اگر برای شما مشکل است چراغ را خاموش کنید ، کلید آن را در اتاق من بگذارید ، من خودم شبها آن را روشن می کنم و روزها خاموش می کنم . بر اثر کم حواسی و بی دقتی ، چند روز بعد ، باز این چراغ روشن ماند . امام : بیا جلو . امام : در منزل من و فعل حرام ؟ در منزل من و اسراف ؟ شخص : آقا! چه شده ؟ امام : چند مرتبه باید بگویم این چراغها را خاموش کنید ؟ مگر شما نمی دانید که اسراف حرام است ؟ قلعه های اسپانیایی نظیر قلعه ی "آلکازار" قصر های سلطنتی بودند که سقف آنها به شکل مخروط ساخته می شد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 286صفحه 13