مجله کودک 298 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 298 صفحه 13

رنگ سبز گفت :« آبی لطفا ساکت شود ما باید اختلاف بین این دو را حل کنیم وگرنه رنگ کردن نقاشی نیمه کاره خواهد ماند و مطمئن باش نقاشی زیبایی نخواهیم داشت . » آبی گفت :« پس تمام گل ها را قرمز رنگ کنیم و فقط گل قرمز داشته باشیم و زرد هم خورشید را رنگ کند ، مسلما خورشید از گل با اهمیت تر است و جلوه ای که خورشید به زمین می دهد از جلوه ی یک گل بیشتر می باشد . » قرمز حرف آبی را قبول کرد اما زرد با ناراحتی گفت : « یکی توی این نقاشی خورشید پشت ابرها پنهان نیست ؟ پس من چه چیزی را می توانم رنگ کنم ؟ » رنگ ها ساکت شدند بعد از چند لحظه رنگ سبز فریاد بلندی از روی شادی کشید و گفت :« فهمیدم ! چرا از اول این فکر را نکرده بودم مگر رنگ زرد و قرمز جزء رنگ های اصلی نیستند ؟ خوب ما از زرد و قرمز می خواهیم با هم ترکیب شوند و رنگ نارنجی را درست کنند . ببین ! گل ها را به سه دسته تقسیم می کنیم یک دسته قرمز ، یک دسته زرد و یک دسته هم نارنجی و بعد رو به رنگ قرمز کرد و ادامه داد » « همان اندازه که تو در رنگ کردن گل ها سهم داری زرد هم سهم دارد چون او هم جزء رنگ های اصلی است . » قرمز کمی فکر کرد و گف :« فکر می کنم این بهترین راه باشد چون اگر ما با هم قهر باشیم خیلی از رنگ های قشنگ ساخته نمی شوند . » بعد زرد و قرمز نگاه مهربانی به هم انداختند و لبخندی زدند و هر دو شروع کردند به رنگ کردن گل های زرد و قرمز و نارنجی . با حمل و نقل دانه ها ، سبب پراکنده شدن دانه ی بعضی گیاهان می شوند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 298صفحه 13