مجله کودک 304 صفحه 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 304 صفحه 42

دوست بهای اشتراک تا پایان نیمه ی اول سال 1386 هر ماه 4 شماره ، هر شماره 2750 ریال مبلغ اشتراک را به حساب شماره 5252 بانک صادرات میدان انقلاب کد 76 به نام موسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) واریز کنید . (قابل پرداخت درکلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی : تهران خیابان انقلاب اسلامی ، چهار راه حافظ ، پلاک 962 امور مشترکان قابل توجه متقاضیان خارج از کشور بهای یک شماره از مجله هفتگی "دوست" : * خاورمیانه (کشورهای همجوار) 000/7 ریال * اروپا ، آفریقا ، ژاپن 000/8 ریال * امریکا ، کانادا ، استرالیا 500/9 ریالل بستگان هر یک از افراد ساکن در خارج از کشور که درایران سکونت دارند می توانند مبلغ فوق را به حساب اعلام شده واریز نمایند و سپس نشانی فرد خارج از کشور را به امور مشترکان مجله دوست ارسال نمایند . مشترکین محترم استان اصفهان می توانند مبلغ اشتراک خود را به شماره حساب 0101187501004 قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی سراسر کشور واری فرمایند . نشانی : اصفهان - خیابان شیخ بهایی - مقابل بیمارستان مهرگان - نمایندگی چاپ و نشرعروج - تلفن : 2364577 واحد اشتراک مجله دوست آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شما است . فرم اشتراک نام : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاریخ تولد : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./ . ./ . .13 تحصیلات : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نشانی : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شروع اشتراک از شماره : . . . . . . . . . . . . . . . . . تا شماره : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . امضاء یک میله چوبی یا فلزی که می تواند سنگی را جابه جا کند هم یک ماشین ساده است . قلوه سنگ زیر میله ، تکیه گاه نام داردو نیروی دست ما نیروی محرک و وزن سنگ ، نیروی مقاوم نامیده می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 304صفحه 42