مجله کودک 309 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 309 صفحه 3

« پاییز » پاییز فصلی است که گل و برگ ها زرد می شوند و وقتی راه می روی روی زمین صدای خش ، خش برگ ها حس دیگری به انسان می دهد . انسان زنده و سرحال می شود . آسمان غروب می کند و وقتی آدم به غروب نگاه می کند احساس می کند دارد پرواز می کند من و خانواده ام این فصل شوق انگیز را دوست داریم . پاییز فصلی است که درختان زرد ، قرمز و سبز می شود . مادرها هر هفته به حیاط می روند و برگ های ریخته را جمع می کنند و بعضی با آن برگ های رویایی گل سازی می کنند . هوا لطیف می شود و زندگی دیگری به انسان می بخشد . حسین سپهری 12 ساله از تهران هدیه به مادر سواراَسبم می رم به صحرا گل می چینم برای مامان می رم به خانه گل می دم به او می بوسم او را خوش بو خوش رو الهام نامی راد ، 8 ساله از تهران حسن عرب خراسانی از قم امیر علیرضایی 6 ساله از قم حنانه پورجانی 7 ساله از تهران حسن سلمانی 7 ساله از تهران حسین سلمانی 7 ساله از تهران مثل Oceans [اقیانوس ها] ما بر روی زمین قدم می گذاریم و فکر می کنیم بیشتر مساحت کره ی زمین ، خشکی است در حالی که دریاها و اقیانوس ها ، 71 درصد سطح زمین را تشکیل می دهند . اقیانوس ها تأثیر مهمی بر آب و هوا ، کشاورزی و غذای ما دارند . ماهی و جانداران دریایی دیگر ، بخش مهمی ازپروتئین مورد نیاز ما را تأمین می کنند . صنعت ماهیگری ، از صنایع مهم جهان است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 309صفحه 3