مجله کودک 309 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 309 صفحه 43

ناپل در برابر نیروهای عثمانی قرار گرفتند و جلوی پیشروی آنها را گرفتند . نیروی دریایی عثمانی در این نبرد شکست سنگینی خورد و عقب نشینی کرد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 309صفحه 43