مجله کودک 313 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 313 صفحه 5

ترکیه بازدارند ، به ایشان فشار آوردند که لباس روحانی را از تن درآوردند . شاید آن زمان که این پیشنهاد را به حضرت امام می دادند ، باور نمی کردند که ایشان فردی نیستند که از صحنه خارج بشوند و تغییر لباس محدودشان کند . حضرت امام نامه ای به آیت ا . . . سعیدی دارند که در آن نوشته اند : انسان در پُستی که مشغول خدمت است . ، باید با هر ناملایمی پایدار باشد . در نظر دارم که به یکی از آقایان ائمه (جماعت) برای تغییر لباس- گفتم : اگر شما را اجبار به تغییر لباس کنند ، چه می کنید ؟ گفتند : « در منزل می نشینم و بیرون نمی آیم . » گفتم : اگر من امام جماعت باشم ، همان روز با لباس تازه مسجد می روم . باید پُستها را نگه داشت و در وقت مقتضی با اِعراض [پشت کردن- روی برگرداندن] دسته جمعی طرف را کوبید . این اندیشه ی حضرت امام خیلی جالب و آموزنده است . کارآگاهان پلیس به وسیله ی چهره نگاری به چهره و مشخصات ظاهری مجرمین پی می برند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 313صفحه 5