مجله کودک 314 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 314 صفحه 14

ماجرا های من و نی نی کبری بابایی نی نی باهوش نی نی ما ، خیلی با هوش است . مامان می گوید : « او کنجکاو است و دلش می خواهد از همه چیز سر در بیاورد . » او هر چیزی را که می بیند برمی دارد و توی دستش می گیرد و خوب به آن نگاه می کند . بعد آن را می اندازد و می رود سراغ یک چیز دیگر ! من نی نی را بغل کرده بودم و داشتم تابلوی روی دیوار را به او نشان می دادم . توی تابلو پر از عکس درختها بود . نی نی با دست اشاره کرد به تابلو و خواست آن را بگیرد . من نی نی را جلو بردم تا تابلو را بگیرد . اما تابلو خیلی بالا بود و دست ما به آن نمی رسید . بابا روزنامه می خواند . نی نی او را دید و به روزنامه اشاره کرد . شاید دلش می خواست عکس های روزنامه را ببیند . من نی نی را گذاشتم روی زمین . نی نی چهار دست و پا رفت و چنگ زد به روزنامه ی بابا . روزنامه پاره شد . بابا اخم کرد و اما نی نی به جای اینکه ناراحت شود یا خجالت بکشد دست زد و خندید . من دوباره او را بغل کردم . نی نی تلفن یکی از انواع قدیمی نمایش عروسکی ، نمایش عروسکی با استفاده از نور بر روی پرده است . در این نمایش نوری به پرده و عروسک تابیده می شود . در پشت پرده تصویر سایه ی عروسک دیده می شود که توسط عروسک گردان حرکت داده می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 314صفحه 14