مجله کودک 314 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 314 صفحه 23

هواپیما های نظامی از رادار های ویژه ای سود می جویند که توسط آنها می توانند با سرعت های زیاد حرکت کنند و اجسام را شناسایی نمایند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 314صفحه 23