مجله کودک 332 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 332 صفحه 14

افسانهاژدها و افسانهها عباس قدیر محسنی یکی بود، یکی نبود. یک اژدهایغولپیکر بود که توی افسانهها زندگی میکرد و همیشه پهلوانها و قهرمانهای افسانهها او را میکشتند و نابود میکردند. اژدها که از این اتفاق خسته شده بود یک روز از توی افسانهاش بیرون آمد و شروع کرد به خوردن افسانهها. یکی، دو تا، سه تا، چهار تا. افسانهها اوّل سفت بودند. لای دندانهای اژدها گیر میکردند و از زیر دندانهایش لیز میخوردند. توی شکمش هم سنگینی میکردند. امّا اژدها خیلی زود به خوردن افسانهها عادت کرد. برایش فرقی هم نمیکرد چه افسانهای از کدام سرزمین میخورد. اژدها بو میکشید، افسانه را پیدا میکرد، پرواز میکرد تند افسانه را قورت میداد و برمیگشت. کمکم افسانههای همه شهرها و کشورها یکییکی توی شکم بزرگ اژدها رفتند و دیگر هیچ افسانهای روی زمین باقی نماند، تا بچّهها آن را بخوانند یا گوش بدهند. پدربزرگها و مادربزرگها هم دیگر افسانهای برای تعریف کردن نداشتند و همه شبها زود زود میخوابیدند، حالا همه پهلوانها و قهرمانهای افسانهها توی شکم بزرگ اژدها اسیر شده بودند و مجبور بودند توی تاریکی زندگی کنند. اژدها هم آنقدر افسانه خورده بود که مطمئن بود تا مدتها گرسنهاش نمیشود. امّا مردم که افسانهها را دوست داشتند، نمیتوانستند بدون افسانه زندگی کنند شبها مخفیانه دور هم جمع میشدند و دور از چشم اژدها افسانه میساختند امّا اژدها هر بار با یک نفس بلند، افسانه جدید را پیدا میکرد پرواز میکرد، آن را میخورد و برمیگشت. تا اینکه یک روز که اژدها روی بلندترین قله کوه شهر خوابیده نام جنگنده : آئرماچی PAN کشور سازنده : ایتالیا تیپ : دو نفره موتور: رولزرویس حداکثر سرعت: 890 کیلومتر در ساعت تجهیزات : شش بمب زیر بال - راکتهای «ماترا» و توانایی حمل موشکهای هوا به هوا

مجلات دوست کودکانمجله کودک 332صفحه 14