مجله کودک 390 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 390 صفحه 5

شما وکارگری که در منزل کار می کند، هیچ فرقی نیست. یکی از دختران حضرت امام در خاطرات خود نقل می کند؛ یادم است که من کوچک بودم. روزی پیرمردی برای باغچة منزل خاک آورده بود. ما سر سفره بودیم که او آمد. امام گفتند: این پیرمرد ناهار نخورده. بشقابی از سفره برداشتند. اول خودشان چند قاشق از غذایشان را در این بشقاب ریختند و بعد به ما گفتند : بیایید هر کدام چند قاشقی از غذای خودتان را در این بشقاب بریزید تا غذای یک نفر بشود. و چون غذای اضافی نداشتیم، به این ترتیب، غذای آن پیرمرد را با قدری نان مرتب کردیم . درعالم بچگی، آن قدر از این کار خوشم آمد که نهایت نداشت. حضرت امام خیلی صمیمی، خودمانی ومهربان بودند. رفتار ایشان از زمان طلبگی تا پاین عمر، هیچ فرقی نکرد. Ÿ موضوع تمبر: جنگ بالکان و عواقب آ‹ Ÿ قیمت : 10 واحد Ÿ سال انتشار : ندارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 390صفحه 5