مجله کودک 416 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 416 صفحه 5

ایشان به دخترشان که از شیطنت بچه های خود گله می کرد، می گفتند: من حاضرم که ثوابی را که تو از تحمل شیطنت حسین می بری، با ثواب تمام عبادات خود عوض کنم. امام عقیده داشتند که بچه ها باید تا وقتی که بزرگ شود، آزاد باشد، آن وقت برایش حدی تعیین کنند. در مورد تربیت کودکان می گفتند: با بچه ها روراست باشید تا آنها هم روراست باشند. الگوی بچه، پدر و مادر هستند. اگر با بچه درست رفتار کردی، بچه ها درست بار می آیند، هر حرفی که به بچه ها زدید ، به آن عمل کنید. حرکت یورتمه که در این حرکت دو دست و دو پا با نظم روی زمین فرود می آید.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 416صفحه 5