مجله کودک 416 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 416 صفحه 35

ممکن است ما را زیر برگ هایت پناه دهی؟ گل زرد نگاهی به آنها انداخ و گفت: - تنها پروانه ای که همرنگ من است می تواند زیر برگ های من پنهان شود. پروانه زرد شاخک هایش را تکان داد و گفت: - من برای نجات خودم حاضر نیستم دوستانم را تنها بگذارم ... ...آیا پروانه سفید هم چنین حرفی به گل سفید می زند! عاقبت باران، پروانه ها را خیس می کند؟ ادامه داستان را در کتاب که به بهای 550 تومان چاپ و منتشر شده دنبال کنید و بخوانید. موستانگ بسیار خونسرد و رام نشدنی است. وزن آن هم کم و سبک وزن است. رنگ: در همه رنگهای معمول اسب ها دیده می شود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 416صفحه 35