مجله کودک 416 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 416 صفحه 39

به دم نقاشی خود، طرح باله انتهایی دم را رسم می کنیم. سپس شروع به نقاشی جزئیات روی بدن مارلین می کنیم. دو بخش تیره و روشن بدن مارلین را با رسم خطی در طولا بدن ماهی از هم جدا می کنیم. جزئیات دیگر مثل باله سمت راست و باله های انتهایی را هم نقاشی می کنیم. مارلین را با دو رنگ آبی تیره و سفید رنگ آمیزی کنید. خط طولی را هم با حاشیه زرد رنگ مشخص کنید. افراشته حرکت می کند و اسب مورگان پلژر که برخلاف مورگان پارک، گردنی کوتاه دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 416صفحه 39