مجله کودک 419 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 419 صفحه 10

جدول مستطیل 45 خانهای افقی 1. تله- بعضی حیوانات روی سرشان دارند 2. خاک کوزهگری - دیدنی در ارتش! رمز و راز. 3. روان - کسی که علم ادب میداند، جمع آن ادباء است. 4. واحد مقیاس سطح برابر با 100 متر مربع - نام - حیوانی که نوع کوهی آن هم هست. 5. نصف هر چیز - با اهمیت عمودی 1. جانور دریایی که شبیه گیاه است، البته نام دخترانه هم هست. 2. مرکز استان مازندران 3. از قارههای جهان 4. من و شما - زهر 5. نوشتنی که بیشتر با پست برای دیگران می فرستند. 6. صدمه و زیان 7. یک میوه جالیزی که از نام دو حیوان تشکیل شده است. نام اسب :اورلف ویژگی کلی: قدمت این اسب به سال 1777 میلادی برمیگردد. در آن زمان، اشرافزادهای به نام کنت "گریگوریویچ" این اسب را از دربار عثمانی (ترکیه فعلی) به دربار کاترین، امپراتور روسیه آورد. رنگ: معمولا خاکستری تیره و روشن

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 10