مجله کودک 423 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 423 صفحه 27

تا می دویدم توی صحرا پروانه پر می زد به سویم زنبور کوچک اشتباهی می خواست بنشیند به رویم کوتاه شد پیراهن من دیگر برایم تنگ تنگ است می پوشد آن را خواهر من حالا برای او قشنگ است فرقی ندارد من بپوشم یا او لباس خوشگلم را پروانه هم توی علف ها او را ببوسد جای گُل ها نام : اوردوکسا محل اصلی رویش: پرو اندازه گل: 4 تا 6 سانتی متر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 423صفحه 27