مجله کودک 427 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 427 صفحه 21

جدول مستطیل60 خانهای افقی 1.پایه و ریشه ـ گرم نیست. 2.دور از هم و از هم سوا ـ موی گردن اسب و شیر. 3.متاع و مالالتجاره. 4.الفبای موسیقی ـ بین و وسط ـ ذرات بخار آب پراکنده در هوا. 5.با آن نان میپزند ـ کشتی جنگی. 6.تعجب زنانه ـ ترس و هراس. عمودی 1.بار آن به سر منزل مقصود نمیرسد ـ شهرت و آوازه. 2.همان پزشک است. 3.حرف همراهی ـ عدد دونده! 4.زیاد نیست. 5.سیاهی جسم انسان یا هر جسمی که دربرابر آفتاب یا روشنایی بر روی زمین یا چیزی دیگر بیفتد. 6.نفی عرب. 7.اشاره به دور. 8.ماه زمستانی ـ رطوبت. 9.اشاره. 10. خاندان ـ برای ادامهی حیات به آن نیاز داریم. پاسخ جدول شماره گذشته: جدول 40 خانهای هوندا 600XL موتور 5 دنده، حداکثر قدرت موتور 7759 دور در دقیقه، دارای 2 سیلندر با کاربراتور الکترونیکی پیشرفته

مجلات دوست کودکانمجله کودک 427صفحه 21