مجله کودک 464 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 464 صفحه 5

امام فرمودند: شاه نرفت. مردم شاه را بیرون کردند. همه به هم تبریک میگفتند. یکی، دیگری را کولش سوار کرده بود و توی حیاط بلند بلند فریاد میزد: «شاه فرار کرد. شاه ایران مُرد.» شب، وقتی امام به محل اقامه نماز آمدند، همه فکر میکردند حتماً چهره ایشان شاداب و فرخنده خواهد بود، درحالی که انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است. ایشان حتی لبخندی هم بر چهره نداشتند و همان سنگینی و وقار و سکوت همیشگی را نمایان میساختند. با بیرون رفتن شاه، آرام آرام زمزمههای بازگشت امام به ایران بر سر زبانها افتاد و در نشستی حضرت امام فرمودند: من در اولین فرصت ممکن، به ایران بازخواهم گشت. 4 شاتل فضایی مهم براساس نامگذاری کشتیهای بادبانی قدیمی به نامهای کلمبیا، چلنجر، دیسکاوری و آتلانتیس نامیده شدهاند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 5