مجله کودک 464 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 464 صفحه 6

جشن تکلیف مهری ماهوتی بوی بهار دارد چادر نماز مادر در دستهای او هست یک جانماز دیگر  پرتاب شاتل توسط سه موتور اصلی آن صورت می گیرد. اما در فضا موتورهای دیگری به نام سیستم OMS، شاتل را بهحرکت درمیآورند. سیستم دیگری به نام کنترل عکسالعمل یا RCS تنظیمات ظریف و کوچک را در وضعیت مدار قرارگیری شاتل انجام میدهد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 6