مجله کودک 464 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 464 صفحه 14

قصههای نینی سوالی میخِ ماه عباس قدیرمحسنی درست یادم نیست به چی فکر میکردم. فقط یادم است پکهای عمیقی به سیگارم میزدم و دودش را فوت میکردم به آسمان، که نینی آمد بالای سرم و گفت: «بابا داری به آسمون نگاه میکنی؟» همانطوری که دراز کشیده بودم سرم را تکان دادم و دود توی دهانم را فوت کردم به آسمان. نینی اول به سقف نگاه کرد و دودها را دنبال کردو بعد برگشت طرف من و دوباره گفت: «بابا تو چطوری به آسمون نگاه میکنی؟ من که فقط سقف و دود میبینم؟ تو ماه و ستارهها رو هم میبینی؟» دوباره با بیحوصلگی سرم را تکان دادم و یک پُک دیگر به دومین قمر بزرگ پس از گانیمه، «تیتان» نام دارد که ماه زحل است. این ماه شبیه زمین ماست اما یخزده است. جو پر از نیتروژن از ویژگیهای این ماه است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 14