مجله کودک 464 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 464 صفحه 15

سیگارم زدم. دود سیگار نینی را اذیت میکرد، به خاطر همین رفت عقبتر ایستاد و گفت: «بابا ماه رو چطوری به آسمون چسبوندن؟» میدانستم ول نمیکند تا یک جواب درست و حسابی به او بدهم. بیحوصله جواب دادم: «نمیدونم، حتماً با میخ چسبوندنش.» از حرف خودم خندهام گرفت. اما نینی اصلاً نخندید و دوباره پرسید:«حتماً میخش خیلی بزرگ بوده، نه؟ اندازه سیگار تو بوده بابایی؟» به سیگار توی دستم که حالا نصف شده بود نگاه کردم و به روی خودم نیاوردم و حرفی نزدم. به جایش یک پُک محکم به سیگار زدم و دود اطرافم را گرفت و نینی باز هم عقبتر رفت و چند تا سرفه هم کرد. اما از رو نرفت و دوباره پرسید: «بابایی یعنی با چکش میخ رو کوباندند به ماه و ماه رو چسبوندن به آسمون؟ یعنی اون آقاهه که این کاررو کرده، قدش به آسمون رسیده؟...» کوچکترین قمرها در منظومهشمسی، اندازهای بیش از چند کیلومتر ندارند و همگی به صورت صخرهای بزرگ در اطراف سیارات در حال حرکت هستند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 15