مجله کودک 465 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 8

از ((جوامعالحکایات- ))عوفی پادشاه زیرک و دزدان جواهرات محمدعلی دهقانی (دانا) قسمت دوم قُباد، وقتی خوب نقشه را توضیح داد، در پایان برای اطمینان خاطرِ جوان، گفت: «پسرم! هیچ ترس و نگرانی به دلت راه نده و با شجاعت و قوّت آنچه را که گفتم، انجام بده و مطمئن باش که من با تو هستم و پاداش خوبی برای این خدمت پیش من خواهی داشت!» خدمتکار جوان در مقابل پادشاه سرِ احترام فرود آورد و قول داد که نقشهی پادشاه را موبهمو اجرا کند. قباد، او را تحسین کرد. چند روز بعد، قُباد، مجلسِ جشن بزرگی در قصر برپا کرد. عدّهی زیادی از بزرگان و شخصیتهای مهم و سرشناس کشور در این مجلس حضور داشتند. در وسط مهمانی، شاه یکدفعه رو به خدمتکاران خزانه کرد و دستور داد: «آن کمربند جواهرنشان را پیش من بیاورید!» چند خدمتکار به سرعت دویدند و به سمت جزر و مد به عمل بالا رفتن و پایین آمدن سطح آب دریاها و اقیانوسها در شبانهروز جزر و مد میگویند. جزر ومد توسط نیروی جاذبه حاصل از ماه و خورشید ایجاد میشود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 8