مجله کودک 465 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 24

نپتون ظاهری آبی رنگ دارد که با تودههای عظیمی از ابر پوشیده شده است. این سیاره، توفانهای منظومهای قوی در منظومهشمسی ما ایجاد میکند. سرعت این توفانها، 700 متر در هر ثانیه است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 24