مجله کودک 468 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 468 صفحه 6

انتظار باران پدرام پاکآیین از دل آشیانهها آن روز بادها فوجی از پَر آوردند از لب رود تا عطش، تا خاک بوی خون کبوتر آوردند زانوها، در بین سایر اندامهای بدن، هنگام دوچرخهسواری بیشترین آسیب را میدیدند. بنابراین، سرنشین دوچرخه از لباس مخصوصی استفاده میکرد. خانمها بیشتر از بقیه مشتری این نوع لباسهای دوچرخهسواری بودند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 468صفحه 6