مجله کودک 468 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 468 صفحه 27

پشت سر، در را بست قصهی روز، تمام! قصهی تازهی شب! بوسهی گرم و سلام  انتظاری غمگین کمکمک میمیرد چهرهها با لبخند باز جان میگیرد موتور بسته است، با خود میکشد. این میله برای جلوگیری از چرخش زیاد موتورسیکلت و حفظ آن به موتور بسته میشود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 468صفحه 27