مجله کودک 468 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 468 صفحه 34

عمو ریسریس پنبه را برایش ریسید. گنجشک خانم خوشحال شد. نخها را برداشت و رفت پیش عموبافباف. گفت: «عمو بافباف! لطفی کن برام، نخهامو بباف!» عمو بافباف نخها را گرفت و تند و تند برای گنجشک خانم یک پارچهی سبزِ گُلگُلی بافت. گنجشک خانم خوشحال شد. پارچهی سبزِ گُلگُلی را گرفت و رفت پیش عموبُربُر. گفت: «عمو بُربُر! لطفی کن برام، پارچهمو دوچرخهها و موتورسیکلتهای غیرمعمول! نوعی دوچرخه خورشیدی ساخته شده است که با استفاده از انرژی خورشید، نیروی الکتریکی برای موتور ایجاد میشود. هنگامی که دوچرخهسوار از پدال زدن خسته شد، میتواند از قدرت موتور استفاده کند!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 468صفحه 34