مجله کودک 481 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 481 صفحه 11

کشاورزی وابستگی بسیار زیادی به آب دارد. نه تنها در کشاورزی که علاوه بر گیاهان، میدانیم آب نقشی اساسی در زندگی انسان و همه موجودات دارد. در آیهای از قرآن کریم هم عنوان شده که هر چیزی از آب زنده است. زندگی درختان و گیاهان هم وابستگی بسیاری به آب دارد حالا چه از این ماده بهطور مستقیم استفاده کنند، چه بهطور غیرمستقیم. برای مثال گیاهانی هستند که در مناطق کوهستانی و یا حتی مناطق بسیار خشک زندگی میکنند، مناطقی که زمینی مرطوب ندارند و کسی هم آبیاریشان نمیکند. به هرحال آب از موادی است که نقش بسیار زیادی در کشاورزی ایفا میکند و اهمیت آن به قدری است که میزان آن، قابلیت کشاورزی یک منطقه را تعیین میکند. Õ ایران کشوری است که با مسئله کمبود آب مواجه است، وضعیت کشاورزی در این کشور کمآب چگونه است؟ امروزه مسئله کمبود آب یک مسئله جهانی است و کشورهای زیادی درگیر این مسئله هستند. چنین مسئلهای برای کشوری چون کشور ما که در منطقهای خشک و نیمهخشک قرار دارد بیشتر است. ما منابع آبی محدودی داریم. بخش بزرگی از کشور ما را کویر تشکیل میدهد که زمین شوری دارد. مناطقی هم وجود دارند که زمینشان چندان شور نیست و میتوان روی آن به طور وسیعی به کشاورزی پرداخت اما به شرط آنکه آب به میزان کافی در آن مناطق وجود داشته باشد که نیست. اما همانطور که میدانید ایران کشوری است که تنوع بسیاری از لحاظ جغرافیایی دارد و این کشور دارای مناطق حاصلخیز نیز هست. بخشهایی از ایران دارای زمینهایی بسیار خوب است که به علت داشتن آب نیز کشاورزی در خدمه تانک نیروی زمینی ارتش مصر- (سال 1973) پس از نبرد 6 روزه اعراب و رژیم اشغالگر قدس، مجدداً سال 1973، مصریها به همراه نیروهای سوریه در نبرد دیگری با نیروهای اسرائیلی درگیر شدند. تانکهای ارتش مصر با چنین خدمهای در نبرد شرکت داشتند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 481صفحه 11