مجله کودک 485 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 485 صفحه 18

یوسیفا کمی فکر کرد و آهسته گفت: «شما را... قربان؟! راستش را به یاد نمیآورم. میشود خودتان بگویید؟» غول با صدای بلند گفت: «من ایوانِ بزرگ هستم؛ رئیس کوهستان!» و دستهایش را از دو طرف باز کرد و تمام منطقهی کوهستانی اطراف را نشان داد. یوسیفا با تعجب به حرکت دستهای بزرگ غول نگاه کرد و به نشانهی تسلیم سر تکان داد. ایوانِ غول دوباره به صدا درآمد و گفت: «حالا من و تو با هم شریک هستیم. با هم کشت میکنیم و با هم میخوریم! چهطوره؟» یوسیفا، که جرأت مخالفت با غول را نداشت، گفت: «هرچی شما بفرمایید!»... (ادامه دارد) نیروی واحد SAS- آزادسازی سفارت ایران در لندن- سال 1980 هنگامی که در اردیبهشت سال 1980، سفارت ایران در لندن به تصرف عدهای گروگانگیر درآمد. ارتش انگلستان با اعزام این نیروها، سفارت را از تصرف گروگانگیرها آزاد کرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 485صفحه 18