مجله کودک 487 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 487 صفحه 26

نگاه کن به دریا! سید احمد میرزاده اگرچه حرف یک دوست دل تو را شکسته بخند و مثل گل باش نه مثل عنچه بسته  نگو که انتقامی از او بگیرم ای کاش گذشتهها گذشته به فکر آشتی باش!  چرا تو اخم کردی؟ چرا تو قهر کردی؟ صفای زندگی را چرا تو زهر کردی؟ موز خیلی زود لک برمیدارد و بر روی آن لکههای قهوهای ظاهر میشود. برای کند شدن رسیدن موز، آن را در یخچال نگهداری میکنند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 487صفحه 26