مجله کودک 493 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 493 صفحه 9

و دوباره بست. چند دقیقه گذشت. مرضیه از تماشای بیرون خسته شد و دوباره به طرف پدر برگشت و گفت: «بابا، من تشنهام!» پدر دوباره به مرضیه نگاه کرد و لبخند زد. مرضیه این بار هم زود معنای لبخند پدر را فهمید و گفت: «وای، ببخشید! یادم رفته بود؛ من روزه هستم!» و دوباره از پشت شیشه به منظرهی بیرون خیره شد. هوای داخل کوپه گرم بود. پدر از جا بلند شد و پنجره را باز کرد تا هوای تازه بیاید داخل و همه خنک شوند. مرضیه پا شد و روی صندلی ایستاد و صورتش را جلو پنجرهی باز گرفت. هوای بیرون با شدت توی صورت مرضیه خورد و او را خنک کرد. مرضیه، خیلی خوشش آمد و صورتش را جلوی باد گرفت و چند تا نفس عمیق کشید. بعد یکدفعه انگار چیزی یادش آمده باشد، به طرف پدر برگشت و گفت: «بابا، من اگر هوا بخورم، روزهام باطل میشود؟» پدر گفت: «نه دخترم! هر چه دوست داری، هوا بخور! برای آدم روزهدار، هواخوری آزاد است!» و خندید. مرضیه با خوشحالی صورتش را جلوی پنجره گرفت و گذاشت باد حسابی توی صورتش بخورد. چند بار هم دهانش را باز و بسته کرد تا بیشتر هوا بخورد!... ادامه دارد لوبیا سبز مقدار مناسبی فیبر دارد. فیبر باعث حرکت مناسب غذا در لوله گوارش میشود. علاوه بر این لوبیا سبز هیچ نوع چربی ندارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 493صفحه 9