مجله کودک 501 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 501 صفحه 23

ابزار دزدان دریایی تفنگ فتیلهای: این تفنگ که با باروت و فتیله کار میکرد، ته پهنی داشت و هنگام شلیک، تکههای باروت به اطراف پخش میشد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 501صفحه 23