مجله کودک 502 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 502 صفحه 28

پرونده یک ورزش بدمینتون تاریخچه: هندیها و ژاپنیها را مخترعین ورزش بدمینتون میدانند. البته ورزشی که آنها اختراع کردند، شکل سادهتری نسبت به بدمینتون امروزی داشت. در هند به بدمینتون، «پونا» گفته میشد. بعدها انگلیسیها که هند را مستعمره خود کرده بودند، این بازی را با خود به انگلستان بردند. شخصی به نام «بافورت» این بازی ورزش را در خانه خود در لندن انجام میداد. همسر او «بدمینتون» نام داشت. بنابراین، نام این ورزش هم کمکم به بدمینتون معروف شد. بچهها و ستارهها از ین فرصت استفاده کردند و به داخل خانه رفتند و در را پشت سر خود بستند. وقتی به اتاقی که ماه در آن زندانی شده بود رسیدند و ماه را خاموش و غمگین دیدند بسیار ناراحت شدند. ماه با دیدن آنها

مجلات دوست کودکانمجله کودک 502صفحه 28